Priekules baznīcas draudze

Svētdarbības

kristības

    Ar svēto Kristību sākas ceļš uz mūžīgo dzīvību, ko sagādājis mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus. Kristībā tiek saņemts Svētais Gars un spēja ticēt un sekot Kungam Jēzum Kristum. Dzīves laikā lietojot tās Dieva dāvanas, kas kristītajiem Baznīcas locekļiem apsolītas (lūgšanas, Dieva vārds, sakraments, utt.), cilvēks kļūst par jaunu būtni, par debesu valstības pilsoni.

iesvētības

   Caur iesvētību cilvēks apzināti un ar izpratni apliecina savu piederību Jēzum Kristum, Viņa svētajai Baznīcai, konkrētai konfesijai un draudzei. Iesvētībā notiek Kristības solījuma atjaunošana, ne vairs krustvecākiem, bet cilvēkam pašam uzņemoties atbildību Dieva priekšā.

laulības

  1. Laulība ir Dieva iestādījums. Katram kristietim laulību pienākas slēgt Baznīcā paredzētā kārtībā.
  2. Laulība ir mūža savienība. Stājoties laulībā, jāapzinās, ka dotais solījums ir spēkā „līdz nāve jūs šķirs”.
  3. Laulāties baznīcā nozīmē, ka jūs solāties dzīvot kristīgu laulības dzīvi, tātad, praktizēt kristīgo ticību gan individuāli, gan arī laulībā un ģimenē.

izvadīšana, bēres

   Nāve ir dabīgs katra cilvēka šīs zemes dzīves noslēgums. Bībele māca, ka nāve ir grēka nopelns, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīve Jēzū Kristū. Apustulis Pāvils vēstulē romiešiem raksta: „Visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības, bet Dievs savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū.” (Rm 3:23-24)